Radosny
nie oznacza głośny

O fundacji

Osoby należące do społeczności głuchych spotykają się na co dzień z barierami komunikacyjnymi w świecie przystosowanym do życia osób słyszących. Osoby głuche orientacji nieheteroseksualnej mają dodatkowy problem z funkcjonowaniem w tak skonstruowanym świecie. Są organizacje pomagające w akceptacji własnej orientacji, pomagające w przezwyciężaniu trudności napotykanych w życiu osób LGBT, ale dotyczy to osób potrafiących się komunikować za pomocą głosu. Osobom niesłyszącym pozostaje ograniczony kontakt w sprawach związanych z ich życiem osobistym, zawodowym i społecznym.

 

Historia:

  • 14 lutego 2018 roku podpisanie aktu notarialnego o powołaniu Fundacji,
  • 15 lutego 2018 roku złożenie dokumentacji fundacji do KRS,
  • 11 kwietnia 2018 roku wpis Fundacji do KRS.

Kliknij aby zobaczyć Statut Fundacji

Mariusz Szpitalny

Prezes fundacji

Nazywam się Mariusz Szpitalny. Jestem osobą niesłyszącą. Komunikuję się w polskim języku migowym. Od lutego 2018 roku jestem Prezesem Fundacji Cicha Tęcza.

Jestem absolwentem zarządzania finansami na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W tym roku kończę studia finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Wiem z jakimi problemami spotykają się osoby LGBT niesłyszące chcąc uzyskać pomoc w życiu codziennym, dlatego postanowiłem to zmienić, temu ma służyć fundacja.

W wolnym czasie lubię gotować, podróżować po świecie, czytać dobre książki, chodzić do teatru, oglądać dobre filmy, spotykać się ze znajomymi, jeździć na rowerze.

Statut Fundacji Cicha Tęcza

Zobacz Statut PDF

PREAMBUŁA

Osoby należące do społeczności głuchych spotykają się na co dzień z barierami komunikacyjnymi w świecie przystosowanym do życia osób słyszących. Osoby głuche orientacji nieheteroseksualnej mają dodatkowy problem z funkcjonowaniem w tak skonstruowanym świecie. Są organizacje pomagające w akceptacji własnej orientacji, pomagające w przezwyciężaniu trudności napotykanych w życiu osób LGBT, ale dotyczy to osób potrafiących się komunikować za pomocą głosu. Osobom niesłyszącym pozostaje ograniczony kontakt w sprawach związanych z ich życiem osobistym, zawodowym i społecznym.

Motto Fundacji Cicha Tęcza: „Radosny nie oznacza głośny”.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1. NAZWA I PODSTAWY JEJ DZIAŁANIA

1. Nazwa Fundacja brzmi: Fundacja Cicha Tęcza, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatora aktem notarialnym w dniu 14 lutego 2018 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
6. Fundacja może posiadać logo.

§ 2. SIEDZIBA

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. ZASIĘG TERYTORIALNY

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura w innych miastach na terenie kraju oraz poza jego granicami.
4. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, agencje, biura, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicami.
5. Fundacja może być członkiem lokalnych, regionalnych, krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Fundacja może współpracować z innymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o tym samym lub podobnym profilu działania.
7. Decyzję o przystąpieniu do powyższych ciał podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 4. CZAS TRWANIA

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5. NADZÓR

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

§ 7. CELE

Głównym celem Fundacji jest szerzenie tolerancji dla wszelkiego rodzaju różnorodności wśród społeczeństwa, a w szczególności ze względu na orientację seksualną, niepełnosprawność słuchową, płeć.
Realizacji głównego celu służą cele szczegółowe do których zalicza się:
1. Przeciwdziałanie dyskryminacji.
2. Wyrównanie szans osób wykluczonych.
3. Pomoc osobom wykluczonym.
4. Wyrównać jakość życia osób głuchych z osobami słyszącymi.
5. Integracji osób głuchych z resztą społeczeństwa.
6. Minimalizacja poczucia samotności nieheteroseksualnych głuchych.

§ 8. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji;
2. Działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
3. Poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową;
4. Upublicznianie dyskusji na temat problemów dyskryminacyjnych ze względu na pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową;
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, status społeczny lub polityczny i inne cechy powodujące wykluczenie;
6. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób nieheteroseksualnych;
7. Tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;
8. Podnoszenie wiedzy na temat osób nieheteroseksualnych;
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej;
10. Działanie na rzecz swobód obywatelskich, demokracji, wzmocnienie postaw obywatelskich;
11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego, różnorodnego i wielokulturowego;
12. Inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
13. Wprowadzenie do polskiego prawa możliwości prawnej formalizacji związków osób nieheteroseksualnych;
14. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów penalizujących przestępstwa i przemoc motywowane nienawiścią ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz poprawa jakości ich egzekwowania;
15. Poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy o różnorodności orientacji seksualnych, tożsamości płciowych;
16. Promowanie tolerancji oraz walka z negatywnymi stereotypami wobec osób nieheteroseksualnych;
17. Działanie na rzecz integracji osób głuchych i słyszących;
18. Propagowanie nauki Polskiego Języka Migowego (PJM);
19. Wspieranie rozwoju osobistego osób nieheteroseksualnych głuchych;
20. Działanie na rzecz pomocy społecznej osób wykluczonych i w trudnej sytuacji życiowej;
21. Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, seksuologicznego;
22. Wyrównywanie szans osób nieheteroseksualnych, niepełnosprawnych na rynku pracy, w życiu społecznym, w dostępności do nauki i oświaty, świadczeń społecznych i usług;
23. Kształtowanie pozytywnej tożsamości osób nieheteroseksualnych;
24. Organizację konkursów związanych z propagowaniem zadań statutowych;
25. Prowadzenie edukacyjno-integracyjnych obozów, spotkań dla osób głuchych nieheteroseksualnych;
26. Integrację środowiska głuchych LGB;
27. Popularyzację wiedzy na temat środowiska LGBT;
28. Organizowanie niedochodowych spotkań, seminariów, kongresów, konferencji, koncertów i innych form życia kulturalnego;
29. Fundowanie stypendiów, nagród i wyróżnień;
30. Propagowanie wiedzy o bezpiecznym seksie, chorobach przenoszonych drogą płciową, HIV, AIDS, oraz terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień;
31. Propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia i żywienia;
32. Działalność kulturalna, sportowa, rekreacyjna, turystyczna, informacyjna, edukacyjna, wydawnicza, publicystyczna w zakresie objętym celami Fundacji;
33. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, sądów, firm, instytucji pozarządowych, samorządów terytorialnych, a także do osób prywatnych w sprawach niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów Fundacji;
34. Organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
35. Publikowanie raportów dotyczących zjawiska dyskryminacji oraz materiałów edukacyjnych związanych z celami Fundacji;
36. Wywieranie wpływu metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.) w zakresie objętym celami Fundacji;
37. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy oraz doświadczeń między organizacjami;
38. Promowanie i reklamowanie działań związanych z celami Fundacji;
39. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych celów w kraju i za granicą;
40. Udział w kongresach i konferencjach krajowych, międzynarodowych, zagranicznych i światowych poświęconych tematyce będącej przedmiotem zainteresowania Fundacji;
41. Działalność na rzecz integracji krajowego i międzynarodowego środowiska osób nieheteroseksualnych głuchych;
42. Promowanie idei wolontariatu;
43. Świadczenie usługi tłumaczenia języka migowego.

§ 9

Dla osiągnięcia własnych celów Fundacja Cicha Tęcza może wspierać działalność innych osób jak i instytucji, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III. KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW FUNDACJI

§ 10. ORGANY FUNDACJI

Organem Fundacji jest Zarząd.

§ 11. ZARZĄD

Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją w kraju i za granicą.

§ 12. MOŻLIWOŚCI WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zarząd.

§ 13. KOMPETENCJA ZARZĄDU

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji w szczególności:
1. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
2. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
3. zmiana statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
4. zarządzanie majątkiem Fundacji,
5. ustalanie wielkookości zatrudnienia zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji,
6. uchwalanie regulaminów,
7. podejmowanie decyzje we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji.

§ 14. POWOŁYWANIE ZARZĄDU

1. Zarząd składa się od jednej do czterech osób. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji. Zarząd wieloosobowy w zależności od ilości osób w Zarządzie mogą wchodzić Prezes Fundacji, Wiceprezes Fundacji, Sekretarz Zarządu i Członek Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd jest w całości powoływany przez Fundatora.
3. Fundator może wchodzić w skład zarządu.
4. Kolejni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zarządu podjętą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 15. KADENCJA ZARZĄDU

1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.
2. Kadencja Zarządu trwa 9 lat.

§ 16. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1. upływu kadencji,
2. złożenia zarządowi pisemnej rezygnacji,
3. odwołania członka,
4. utraty praw obywatelskich na skutek prawomocnego wyroku sądu,
5. śmierci członka.

§ 17. ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

1. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) trwałej lub częściej niezdolności do sprawowania funkcji w wyniku choroby, ułomności lub utraty sił trwającej nie krócej niż rok,
b) działania na szkodę Fundacji,
c) nie uczestniczenia w pracach Zarządu przez okres nie krótszy niż 1 rok,
d) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
e) niezgodnego ze statutem wypełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Decyzję o odwołaniu członka zarządu z przyczyn określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd w formie uchwały przy zachowaniu zwykłej większości głosów.

§ 18. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ ZARZĄD

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Fundacji, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 19. POSIEDZENIE ZARZĄDU

1. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
4. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Fundacji, a w razie nieobecności Prezesa Fundacji, uchwały podpisuje cały skład Zarządu.

§ 20. REPREZENTOWANIE FUNDACJI

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie każdy członek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 21. MAJĄTEK

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

§ 22. GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM FUNDACJI

Fundacji zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązani majątkiem Fundacji;
2. przekazywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w niniejszym przepisie.

§ 23. DOCHODY

Dochody Fundacji pochodzą z :
1. darowizn, spadków, zapisów
2. dotacji, subwencji, grantów,
3. odsetek bankowych,
4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5. z innych wpływów.

§ 24. DAROWIZNY I WSPARCIA FUNDACJI

1. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oraz zapisów oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
2. Darczyńcy mogą określić cel, na który przeznaczają swoje darowizny, o ile mieści się on w zakresie statutowego działania Fundacji.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 25. ZMIANA STATUTU

Decyzje w sprawie zmiany statutu lub zmiany celu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej
uchwały.

§ 26. LIKWIDACJA FUNDACJI

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji i wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na podstawie uchwały Zarządu organizacjom pozarządowym, których działalność odpowiada celom Fundacji.

KONTAKT

Fundacja Cicha Tęcza

ul. Sztuk Pięknych 4/58

01-255 Warszawa

e-mail: biuro@cichatecza.pl

KRS: 0000726474

NIP: 5272847026

REGON: 369937442

KONTA BANKOWE (RAIFFESEIN POLBANK):

Przelew krajowy:

IBAN: PL 76 1750 0012 0000 0000 3899 4093

Przelew zagraniczny:

SWIFT (BIC): RCBWPLPW

EUR: PL 86 1750 0012 0000 0000 3899 4107

USD: PL 64 1750 0012 0000 0000 3899 4115

English Polski